algemene voorwaarden

download in pdf

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Producten: alle producten in de ruimste zin van het woord die krachtens de Overeenkomst door LTO Bedrijven aan Klant worden geleverd.

1.3 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie LTO Bedrijven ten behoeve van de levering van producten een overeenkomst heeft gesloten.

1.4 LTO Bedrijven: de besloten vennootschap LTO Bedrijven B.V., statutair gevestigd aan de Agro Business Park 1, te 6708 PV Wageningen, met KvK-nummer 09128139.

1.5 Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Klant en LTO Bedrijven inzake de (ver)koop c.q. levering van Producten.

1.6 Partijen: de Partijen bij de te sluiten, dan wel gesloten Overeenkomst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LTO Bedrijven goederen, diensten en/of producten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Klant levert. Zowel op offertes, de acceptatie daarvan en op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, aanvullende overeenkomsten en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met LTO Bedrijven overeengekomen te worden.
2.3 De door Klant gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door LTO Bedrijven aanvaard.
2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de offerte, aanbieding of order door Klant. Klant dient de ondertekende offerte, aanbieding of order naar LTO Bedrijven te sturen. Een overeenkomst komt tevens tot stand indien Klant een product via de website of app van LTO Bedrijven bestelt, of zich aanmeldt voor een abonnementsdienst van LTO Bedrijven, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier.
3.2 Indien Klant niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, aanbieding of order, maar er desondanks uitvoering is gegeven aan de offerte, aanbieding of order door LTO Bedrijven, dan wordt de offerte, aanbieding of order als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook indien Klant LTO Bedrijven verzoekt bepaalde producten te leveren zonder formele offerte af te wachten.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van LTO Bedrijven, binden LTO Bedrijven slechts indien zij schriftelijk door LTO Bedrijven zijn bevestigd. Onder ‘schriftelijk’ verstaat LTO Bedrijven ook e-mailberichten.
3.4 LTO Bedrijven is gerechtigd om alvorens verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven, van Klant zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting, zoals een voorschot.
3.5 De Overeenkomst met betrekking tot de abonnementsdienst van LTO Bedrijven houdt in dat Klant de ter beschikking gestelde kaarten gedurende de looptijd van de Overeenkomst ontvangt. Na afloop van de abonnementsdienst ontvangt Klant geen kaarten meer, maar behoudt de Klant de kaarten die hij of zij eerder heeft ontvangen voor later gebruik.

 

Artikel 4 Offertes en prijzen

4.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van LTO Bedrijven zijn vrijblijvend, tenzij door LTO Bedrijven schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan LTO Bedrijven verstrekte gegevens waarop LTO Bedrijven zijn aanbieding heeft gebaseerd.
4.2 Indien blijkt dat de door Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft LTO Bedrijven het recht om de prijzen hierover aan te passen of de betreffende Overeenkomst direct op te zeggen.
4.3 Offertes van LTO Bedrijven zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4.4 Alle bedragen genoemd in de offertes, orders en andere aanbiedingen van LTO Bedrijven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders staat aangegeven.
4.5 De overeengekomen bedragen zijn bindend. Bedragen genoemd in de offertes, orders en andere aanbiedingen van LTO Bedrijven zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. LTO Bedrijven behoudt zich het recht voor om de door haar aldaar gehanteerde bedragen, ook na acceptatie door de Klant te wijzigen, om redenen waar LTO Bedrijven geen invloed op heeft.
4.6 De bedragen, prijzen, afbeeldingen, aantallen, maten, afmetingen en gewichten gelden onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten is LTO Bedrijven niet aansprakelijk.
4.7 De bedragen en prijzen genoemd in de aanbieding, orders of offertes gelden niet automatisch voor naleveringen.
4.8 Aan een door LTO Bedrijven afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Klant geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.9 Met betrekking tot de door LTO Bedrijven geleverde of te leveren Producten en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van LTO Bedrijven volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.
4.10 Voor de levering van Producten waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. orders worden verzonden, wordt de factuur tevens als koopovereenkomst beschouwd, welke ook geacht wordt de afspraken juist en volledig weer te geven. De administratie van LTO Bedrijven is ter zake beslissend.
4.11 Levertijden in offertes, orders en aanbiedingen van LTO Bedrijven en andere voor door LTO Bedrijven te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn bij benadering gegeven en slechts informatief. De genoemde termijnen hebben geen fataal karakter.
4.12 LTO Bedrijven heeft het recht om de prijzen periodiek (per 1 januari van ieder jaar) te wijzigen. Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. LTO Bedrijven zal Klant informeren door de prijswijzigingen op de website te publiceren.

 

Artikel 5 Voorbeelden

5.1 Indien door LTO Bedrijven een voorbeeld is getoond of verstrekt aan de Klant, is dit voorbeeld alleen getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid en kwaliteit van de te leveren Producten kunnen hiervan afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd (exact) conform het getoonde of verstrekte voorbeeld. Het voorgaande geldt ook voor afbeelden van Producten zoals getoond op de website van LTO Bedrijven.

 

Artikel 6 Levering en levertijd

6.1 Klant kan doorlopend gebruikmaken van de abonnementsdiensten van Klant. Zodra LTO Bedrijven nieuwe satelliet- of dronebeelden ontvangt, stelt LTO Bedrijven nieuwe kaarten ter beschikking van Klant. Indien de beelden naar mening van LTO Bedrijven (te) lang op zich laten wachten, kan LTO Bedrijven besluiten een andere methode te gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe kaart. Dit teneinde Klant tijdig te voorzien van nieuwe kaarten.
6.2 De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst en is uitdrukkelijk geen fatale termijn.
6.3 Indien LTO Bedrijven gegevens van Klant nodig heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (zoals goedkeuring indien overeengekomen), vangt de levertijd pas aan nadat LTO Bedrijven deze van Klant heeft ontvangen.
6.4 In geval van vertraging van de levering door gewijzigde omstandigheden, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. LTO Bedrijven zal Klant tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, te beëindigen noch om schadevergoeding te vorderen.
6.5 LTO Bedrijven behoudt zich het recht voor om de Producten eerder te leveren dan de uiterste leveringsdatum.
6.6 Het is LTO Bedrijven toegestaan om de Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is LTO Bedrijven bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7 Duur van de overeenkomst

7.1 De Overeenkomst voor de verkoop van een enkele kaart wordt eenmalig tussen Partijen overeengekomen.
7.2 De Overeenkomst met betrekking tot de abonnementsdiensten van LTO Bedrijven wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. De tijd waarvoor een dergelijke Overeenkomst is aangegaan zal steeds uit de correspondentie tussen Partijen blijken, daar de abonnementsdiensten landbouwseizoen-afhankelijk zijn.
7.3 De Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7.2 eindigt automatisch na verloop van de overeengekomen duur. Opzegging is niet vereist. Indien Klant wederom gebruik wil maken van de abonnementsdiensten van LTO Bedrijven, dient Klant opnieuw een abonnement af te sluiten.
7.4 Indien en voor zover Partijen een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten, geldt dat de overeenkomst te allen tijde kan worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.5 LTO Bedrijven heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te ontbinden in onder meer doch niet uitsluitend het geval de Klant:
a. aan LTO Bedrijven valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
b. heeft nagelaten om de juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
c. de Overeenkomst onder valse voorwendselen of een onjuiste voorstelling van zaken door LTO Bedrijven is aangegaan;
d. surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend;
e. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
f. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
g. komt te overlijden dan wel (bij rechtspersonen) wordt geliquideerd.
7.6 LTO Bedrijven heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te beëindigen als de Klant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
7.7 Indien na een beëindiging blijkt dat Klant een vergoeding is verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt Klant hiervoor een laatste factuur.
7.8 Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen Klant en LTO Bedrijven, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 8 Internationale overeenkomsten en leveringen

8.1 Indien LTO Bedrijven een Overeenkomst met Klant heeft gesloten, waarbij Klant (niet zijnde een consument) is gevestigd buiten Nederland, is het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door LTO Bedrijven geleverde Producten blijven eigendom van LTO Bedrijven, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe Klant, ongeacht uit welke hoofde, jegens LTO Bedrijven verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot het geleverde en/of de te leveren Producten, de tegenprestatie met betrekking tot door LTO Bedrijven verrichte en/of te verrichten Diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door Klant en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

 

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

10.1 LTO Bedrijven is bevoegd om, alvorens te starten met de werkzaamheden zoals weergegeven in de Overeenkomst, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan Klant zal worden verzonden.
10.2 Klant zal de factuur betalen in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities, dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekenen van verschuldigde bedragen.
10.3 LTO Bedrijven hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd. Klant betaalt de factuur binnen de geldende betalingstermijn. De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
10.4 Bij gebruikmaking van de app van LTO Bedrijven, geschiedt betaling zoals bedoeld in artikel 10.3 via de app.
10.5 Indien de Klant niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist. In dat geval heeft LTO Bedrijven de bevoegdheid zijn (contractuele) verplichtingen op te schorten. LTO Bedrijven heeft tevens het retentierecht op alle onder zich bevindende gegevens, zoals papieren en anderen goederen, tot aan het moment waarop Klant al hetgeen hij aan LTO Bedrijven is verschuldigd heeft voldaan.
10.6 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Klant na een aanmaning of ingebrekestelling nalaat de vordering te voldoen, kan LTO Bedrijven de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het op dat moment in totaal verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en andere deskundigen. Bij een Klant die niet handelt in hoedanigheid van consument bedragen de buitengerechtelijke kosten tenminste vijftien procent van het door Klant aan LTO Bedrijven verschuldigde bedrag. Bij consumenten zal LTO Bedrijven de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema zoals bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
10.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.8 Bezwaren tegen de hoogte van de door LTO Bedrijven in rekening gebrachte of geïncasseerde bedragen dient Klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk of per e-mail aan LTO Bedrijven kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

 

Artikel 11 Garantie en klachten

11.1 Indien het Product een fout bevat heeft Klant recht op herstel van het Product. LTO Bedrijven kan ervoor kiezen om het Product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Klant heeft recht op vervanging indien herstel van het Product niet mogelijk is.
11.2 LTO Bedrijven garandeert dat het Product is gebaseerd op satelliet- of dronebeelden van hoge kwaliteit. Het Product toont geen wolken (ook geen dunne hoge bewolking), geen wolkenschaduw of andere verstoring.
11.3 LTO Bedrijven garandeert dat het Product geometrisch is gecorrigeerd en recht op het perceel ligt.
11.4 LTO Bedrijven geeft Klant het recht om na aankoop en betaling van het Product, het Product c.q. de kaart op te slaan, verder te verwerken en te delen met andere partijen.
11.5 LTO Bedrijven garandeert dat zij de AVG en UAVG in acht neemt. Dit betekent onder andere dat LTO Bedrijven persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de koopovereenkomst verwerkt en niet zal delen met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering van het Product.
11.6 Indien Klant ontevreden is over het geleverde Product, dan wel anderszins ontevreden is of een klacht wil indienen, kan Klant contact opnemen met LTO Bedrijven via het e-mailadres info@ltobedrijven.nl. LTO Bedrijven tracht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht contact op te nemen met Klant. Klant dient in de e-mail alle informatie aan LTO Bedrijven te verstrekken, die LTO Bedrijven redelijkerwijs nodig heeft voor de behandeling van het bericht. Indien Klant een klacht wil indienen betreffende een gebrek van het Product, dient Klant een foto, afbeelding, print screen of andere kopie van het gebrek te overleggen.
11.7 Indien Klant ontevreden is en zijn of haar geld terug wenst te ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met LTO Bedrijven via het e-mailadres info@ltobedrijven.nl. Daarbij dient Klant nadrukkelijk om retournering van de betaalde koopsom te verzoeken. LTO Bedrijven zal de klacht van Klant beoordelen en indien naar haar mening het geleverde Product inderdaad gebrekkig is, dan wel Klant met reden ontevreden is, de koopsom retourneren. LTO Bedrijven geeft nadrukkelijk geen garantie op de termijn waarbinnen de koopsom zal worden geretourneerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien de uitvoering van werkzaamheden door LTO Bedrijven mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van LTO Bedrijven wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat LTO Bedrijven in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
12.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 13.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling (op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van LTO Bedrijven voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de Klant aan LTO Bedrijven is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld.
12.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
12.4 De totale aansprakelijkheid van LTO Bedrijven voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt nooit meer dan EUR 750.000,-.
12.5 Tenzij nakoming door LTO Bedrijven blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van LTO Bedrijven wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant LTO Bedrijven onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en LTO Bedrijven ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LTO Bedrijven in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
12.6 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van LTO Bedrijven dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij LTO Bedrijven. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LTO Bedrijven aansprakelijk is. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt ook als de Klant schadevergoeding vordert op grond van een ander overgenomen of verkregen recht.
12.7 Klant vrijwaart LTO Bedrijven voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door LTO Bedrijven geleverde Producten.
12.8 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Klant. Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. LTO Bedrijven is niet aansprakelijk jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een Klant.
12.9 Klant gebruikt het Product c.q. de kaart steeds op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen die zij van de andere Partij ontvangen. Dit geldt onder andere voor bedrijfsgegevens en persoonsgegevens. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers, alsmede aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna.
13.2 Indien Klant de geheimhoudingsverplichting zoals bedoelt in artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden schendt, verbeurt Klant een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per gebeurtenis, vermeerderd met een bedrag van EUR 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van LTO Bedrijven op een volledige schadevergoeding.
13.3 Het is Klant toegestaan om de verkregen producten en/of bijbehorende data voor eigen gebruik te raadplegen. Het is Klant bovendien toegestaan om:
a. de data voor zichzelf of voor anderen te kopiëren, of;
b. derden inzage te geven in de data, of;
c. op enig andere wijze de data te delen met derden;
d. data in welke vorm dan ook beschikbaar te hebben, zodra het abonnement is geëindigd.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van LTO Bedrijven wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan 1) overmacht van toeleveranciers van LTO Bedrijven , 2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan LTO Bedrijven zijn voorgeschreven, 3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen waarvan het gebruik door Klant aan LTO Bedrijven is voorgeschreven, 4) overheidsmaatregelen, 5) elektriciteitsstoring, 6) storing van satellieten, drones, internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 7) oorlog, 8) staking, 9) brand, 10) overstroming en 11) algemene vervoersproblemen.
14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 LTO Bedrijven is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die bestaan c.q. ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Partijen in de Overeenkomst of andere (overdrachts)akte nadrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.
15.2 LTO Bedrijven mag technische (voorzorgs)maatregelen nemen ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in artikel 16.1.
15.3 Partijen beogen door het sluiten van de Overeenkomst nadrukkelijk geen overdracht van enig recht van intellectueel eigendom.
15.4 Klant zal geen inbreuk maken op het vertrouwelijke karakter, dan wel de auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom van LTO Bedrijven.
15.5 LTO Bedrijven heeft het recht om de intellectuele eigendomsrechten, opgedane knowhow en andere kennis c.q. informatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld ten behoeve van andere klanten van LTO Bedrijven. Daarbij zal LTO Bedrijven er zorg voor dragen dat vertrouwelijke informatie van LTO Bedrijven ook vertrouwelijk blijft. LTO Bedrijven zal zich er voor inspannen dat openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
18.7 Indien Klant een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van LTO Bedrijven maakt, heeft
LTO Bedrijven het recht op een direct opeisbare vergoeding van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van LTO Bedrijven om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
alsmede in voorkomende gevallen het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986,
61).
16.2 De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen tussen Partijen.
16.3 LTO Bedrijven behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. LTO Bedrijven
zal Klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Versie 1.0 maart 2022