Koolstofboeren

 

Wat is Carbon farming?

Carbon farming, ofwel ‘koolstofboeren’, is een verzamelnaam voor een waaier aan land- en tuinbouwpraktijken waarmee de agrarische ondernemer het koolstofgehalte in zijn bodem kan verhogen. Centraal in al deze technieken staat de wisselwerking van de landbouwactiviteit en het in stand houden en versterken van natuurlijke processen van koolstofopslag, op zodanige wijze dat zowel de boer als het land daar beter van worden.

Voor de Nederlandse context specifiek valt te denken aan zaken als niet-kerende grondbewerking, dekgewassen, akkerranden, permanent grasland en het laten liggen van gewasresten, om een paar van de minst ingrijpende technieken te noemen. Sommige ondernemers gaan echter verder en voegen daar bijvoorbeeld gewasrotatie, meerjarige gewassen, een geheel verbod op beschermingsmiddelen of kunstmest, of zelfs volledige voedselbossen aan toe.

Waarom is dit nuttig?

Voor land- en tuinbouwers is koolstof vastleggen in de bodem zinvol omdat het de bodemkwaliteit ten goede komt. Zo houdt die water en voedingsstoffen beter vast, wordt erosie voorkomen, en worden bodem en gewassen resistenter tegen extreme weersomstandigheden, plagen, en ziekten.

 Lees meer over de afnemende bodemkwaliteit onder traditionele landbouw.pdf

Voor de maatschappij is dit waardevol omdat het bijdraagt tot het weghalen van koolstof uit de atmosfeer (in de vorm van CO2), waar het onze planeet opwarmt. Zo wordt onze voedselproductie een middel in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien leidt carbon farming tot meer biodiversiteit onder én boven de grond, van microben en insecten tot vogels en kleine zoogdieren.

Voor elke organisatie die CO2 uitstoot is carbon farming interessant omdat het hen toelaat om de CO2-uitstoot te compenseren. Naast groene maatregelen als energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn dit noodzakelijke stappen naar een klimaatneutrale of zelfs een klimaatpositieve bedrijfsvoering. In 2050 wil Nederland immers de uitstoot van CO2 met 95 procent reduceren ten opzichte van 1990, waarvan al 49 procent gerealiseerd moet zijn in 2030.

Zo kunnen bedrijven boeren in hun directe omgeving vergoeden per ton koolstof die extra de grond in gaat en op die manier hun netto-uitstoot tot nul of zelfs onder nul brengen. Op deze manier dragen ze hun steentje bij aan het aanpakken van de klimaatuitdaging waar wij met zijn allen voor staan.

Wat doet LTO al rond carbon farming?

ZLTO, de land- en tuinbouwersvereniging actief in zuidelijk Nederland, is in 2018 een pilootproject gestart waarin zij, in een samenwerkingsverband van 7 agriculturele en academische partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen, onderzoeken welke carbon farming-praktijken het meest interessant zijn voor de Europese markt.

Daarnaast wordt in dit project onderzocht welke de meest geschikte verdienmodellen zijn, met partners binnen en buiten de keten, om land- en tuinbouwers maximaal de vruchten te laten plukken van een overstap naar carbon farming. Eén van die verdienmodellen is de samenwerking met Windpark Krammer in Zeeland, dat lokale boeren vergoedt per gemeten ton vastgestelde koolstof die zij opslaan in hun landbouwbodems. Voor meer informatie:

Hoe kan ik meedoen?

LTO Bedrijven verkent nu hoe het succesverhaal van ZLTO kan worden uitgerold naar heel Nederland door een gemakkelijk toegankelijke markt rond carbon farming op te zetten. Hiervoor zoeken wij enerzijds land- en tuinbouwers die met carbon farming aan de slag willen gaan.

Daarnaast zoeken wij partners binnen en buiten de keten die met middelen en/of kennis de boeren willen ondersteunen met carbon farming. Wij bieden je een kans om vroeg in te stappen in een project waarmee wij het Nederlandse landbouwlandschap letterlijk en figuurlijk willen veranderen, om zo samen grote stappen te nemen op weg naar een beter klimaat.

Is dit iets voor jouw bedrijf of wil je meer informatie?
Neem contact met Lars Hillewaere op via 06 – 82 59 64 22 of vul onderstaand contactformulier in: